Návštěvník číslo: 113109
 
 
 
 

12.04.2015
Zdravý a lehký spánek
Připravili jsme pro Vás akční nabídku ZDRAVÝ A LEHKÝ SPÁNEK v termínu od 15.4.2014 do 30.9.2014.
Tato nová akce plynule navazuje na prodlužovanou akční nabídku BLÍŽ PŘÍRODĚ, která tímto končí 14.4.2015.


 
27.01.2015
Akce - Polystyrén EPS 70 F
Neváhejte využít naši akci na Polystyrén EPS 70 F, cena 820,-Kč / m3 bez DPH.

Cena jen na pøímé závozy od 15m3


 
20.01.2015
 Snídanì s námi


 
20.01.2015
 Školení WEBER

Zdravím Vás všechny v novém roce a chtìl bych Vás pozvat na školení WEBER 6.2.2015


 
15.12.2014
 Výsledek slosování
 Dne 5.12.2014 bylo provedeno slosování naší soutìže o poukaz na Kanárské ostrovy. Výhercem je p.Libor Beèka. Srdeènì blahopøejeme

 
03.10.2014
 Zabíjaèkové hody
Zabijackove hody

 
03.10.2014
Zmìna termínu slosování zájezdu
Soutìž o zájezd, slosování 5.12.2014

 
21.04.2014
 Nová akèní nabídka 1+1 Spánek pro život 15.4.-30.4.2014
 Nyní u nás k zakoupení kvalitní èeské matrace, termín dodání do 14 dnù.


 
27.03.2014
 Akce na pastovité omítky Weber
Akce -53.9 %
Pro více informací viz. pøiložený leták.
Akce potrvá od 25.3.2014 do 31.5.2014


 
12.03.2014
Skoè si k nám pro zájezd k moøi
 Nakupuj od 1.4. do 30.10.2014 v ELSO SYSTEM Fryšták a vyhraj zájezd k moøi.

Podmínky soutìže


 
05.09.2013
Grily Weber
 Sleva se vztahuje na skladový sortiment.
 


 
19.07.2013
 Nyní už i na Facebooku
 

 Novì nás najdete už i na Facebooku.
 


 
28.05.2013
 Prodej grilù Weber
 Naše spoleènost zahájila prodej kvalitních grilù spoleènosti WEBER.

 
27.02.2013
Pøírodní obkladový kámen
Novinka v sortimentu stavebnin.


 
04.02.2013
 Akèní cena na zateplení pùldomku
 Kopletní materiál na zateplení pùldomku 580,-/m2 vèetnì DPH.
 

Detail nabídky ve formátu pdf ke stažení ZDE.


 
04.02.2013
Výprodeje
Vážení zákazníci,
pøipravili jsme pro Vás sekci Výprodeje, tam pro Vás budem pøipravovat zajímavé nabídky.

 
03.02.2013
 Školení WEBER
 Vážení obchodní pøátelé rád bych Vás tímto pozval na tématické školení spoleènosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize WEBER.
 Školení probìhne v úterý 5.3.2013 v 8:00 hodin v Restauraci u Staòkù v Kostelci.
 Více informací viz. pøíloha.

 
03.02.2013
Reklama

Upozornìní: Váš prohlížeè patrnì nepodporuje FLASH.


 
31.12.2012
PF 2013
Firma Elso system spol.s r.o.,
pøeje nejen svým zákazníkùm a obchodním partnerùm štastný a úspìšný Nový rok.


 
06.05.2012
 Inteligentí systémy Schönox
 Podívejte se na naši novou akci se systémy Schönox

 
27.04.2012
 Jarní akce
 

 Rádi bychom Vás upozornili na právì probíhající jarní nabídku v našich stavebninách.


 
27.04.2012
 Míchací centrum

sleva 30% na pastovité omítky a fasádní nátìry v mìsících kvìten/èerven.
Platí pøi odbìru minimálního množství materiálu na 100 m2 plochy.


 
16.04.2012
Pøíèný dekor od SAPELI

Další sleva jen v ELSO system spol. s r.o. 12%


 
28.03.2012
Otevírací doba 2012

 
09.02.2012
  Snídanì ve stavebninách ELSO system zdarma
  V mìsíci bøeznu u nás zákazníci dostanou každý pátek snídani zdarma.

  Srdeènì Vás zveme

 

       

 
31.08.2011
Akce - komín VULKÁN

 
17.07.2011
Novì otevøená míchárna
Dne 17.6.2011 byla u nás novì otevøená míchárna fasádních omítek a nátìrù od firmy Weber.


 
26.06.2011
 Pronájem párty stanu 5x12m
 Nabízíme pronájem párty stanu.

 
18.06.2011
 Den otevøených dveøí 2011
 Dne 17.6.2011 probìhl v naší firmì den otevøených dveøí. Nabízíme Vám k shlédnutí pár vybraných zábìrù z této  akce.

 
12.06.2011
Pujèovna náøadí

 
30.05.2011
Akce dýha

Modelová øada Premium Modelová øada Praktik

 
08.05.2011
 Den otevøených dveøí
 K pøíležetosti otevøení nové míchárny barev si Vás dovolujeme pozvat dne 17.6.2010 od 9 do 17:00 hod. na den otevøených dveøí, který bude probíhat v prostorách naší firmy.

 Pivo a obèerstvení zdarma.

 Prezentovat se budou následující firmy:

 • Saint gobein weber Terranova
 • Makita
 • Schiedel

 

Srdeènì Vás zve kolektiv firmy Elso system spol. s r.o.


 
22.03.2011
 Sprchová zástìna Kermi Ibiza 2000

 

  Speciální akèní nabídka na sprchovou zástìnu Kermi Ibiza 2000,
   posuvné dveøe s pevným polem a bezpeènostním sklem o rozmìru 1000x2000mm.

 
22.03.2011
 Výprodej
 Výprodej vystavených vzorkù Roca a Kaldewei, slevy až 80%.

 
28.02.2011
 THOR
  Nabízíme Vám mimoøádné akèní sety kuchyòských elektrospotøebièù.

 
04.01.2011
SAPELI PRAKTIK

Vážení zákazníci,
pøinášíme Vám informace o nové akci s názvem "Šetøete, ale neslevujte". Akce je pøipravena ve zcela nové koncepci. Do akce jsou zaøazeny dveøe Nora, Radka, Swing, Ester, Elegant, Standart, Exklusiv, Karolína v kombinaci se zárubní Normal a OKZ a bezpeènostní døevìné dveøe. Díky podstatnì širšímu výbìru kování, hran, rámeèkù, skel a posuvných dveøí umožòuje i z akèního modelu zákazníkovi sestavit kvalitní a designovì zajímavé dveøe za dobrou cenu jak pro zákazníka, tak i pro prodejce. Zámìrem je opìt neprodat to nejlevnìjší co je v nabídce.


 
05.05.2010
PØÍÈNÉ DEKORY – výhodná jarní nabídka Sapeli
PØÍÈNÉ DEKORY – Spoleènost Sapeli pøipravila pro Vaši stavbu èi rekonstrukci výhodnou jarní nabídku kompletù dveøí, klik a zárubní. Vyberte si od praktických umìlých povrchù až po krásné a kvalitní dýhované dveøe a zárubnì.

 
21.04.2010
Akèní nabídka

V termínu od 21.5. do 21.6.2010 budou na naší prodejnì stavebnin probíhat slevy na vybraný stavební materiál.

Akèní nabídku slevnìného materiálu naleznete v našem letáku. 


 
21.04.2010
Den otevøených dveøí

 K pøíležitosti 5.výroèí otevøení stavebnin si Vás dovolujeme pozvat dne 21.5.2010 od 9 do 17:00 hod. na den otevøených dveøí, který bude probíhat v prostorách naší firmy.

Pivo a obèerstvení zdarma.

Prezentovat se budou následující firmy:

 • Saint gobein weber Terranova
 • Brož beton
 • Schönox
 • Colemansi
 • Fastrade

 

Srdeènì Vás zve kolektiv firmy Elso system spol. s r.o.


 
21.04.2010
Nový a speciální set DEVELOPER od SAPELI
Nový a speciální set DEVELOPER vytvoøila spoleènost SAPELI pro úèast ve výbìrových øízeních do stavebních a developerských projektù. Souèasnì je tento set k dispozici u vybraných prodejcù stavebních materiálù. SET DEVELOPER OBSAHUJE: dveøe + zárubeò + kování (klika, vložka) + samozavíraè + døevìný práh.

 
21.04.2010
Akce Masonite
Sleva 350 Kè na každý komplet posuvných dveøí.

 
02.03.2010
Sobotní prodej stavebnin zahájen
Od 1.3.2010 je opìt zahájen pravidelný sobotní prodej stavebnin.

Otevírací èas

Zimní èas  Letní èasod 21.3.
Po - Pa7:00 - 16:30 Po - Pa7:00 - 17:30
So7:30 - 11:00 So7:30 - 11:30

 
16.02.2010
Akce SAPELI

Využijte akční nabídku kompletù dveře, zárubeň a klika SAPELI

Pro Váš interiér nabízíme za výhodnou cenu komplet SAPELI sestavený z dveøí, zárubnì a kliky.

Jde o komplet ELEGANT. V nabídce dveøe plné a prosklené s povrchem dýha (ELEGANT).

Souèástí Vaší úspory je klika zdarma. Vhodné i pro rekonstrukce bytù.

Všechny akèní nabídky jsou pro Vás za výhodnou cenu jako komplet dveøe,zárubeò a klika!

Jedná se o komplet :

 • ELEGANT akce do 30.4.

Zárubnì jsou k dispozici jak NORMAL, tak OKZ (jako obložka pro ocelovou zárubeò) pro tloušku stìny do 17 cm.

Vybírat mùžete ze standardních dekorù svislých i vodorovných.

 

KOMPLET ELEGANT:

 • cena od 6 588,- Kè s DPH, ušetøíte 767,- Kè
 • modely dveøí 10 (plné), 40, 50, 60 (prosklené)
 • povrch dýha zárubeò NORMAL nebo OKZ
 • klika DESIGN 01

Další informace obdržíte na naší prodejnì.


 
07.04.2008
Výstavba øadových domù
Výstavba øadových domù Kostelec, Fryšták skalka

 
 
 
 
 
  © Tanaka programování | web
úprava SouMa